За Компанията

OKU_logo2

„Орфей Клуб Уелнес” е акционерно дружество с 17 юридически и 1045 физически лица акционери, листнато на Българската фондова борса, с борсов код OWJ.

Дружеството обединява традициите на туризма в Смолян, Велинград, Хисар и Пловдив с традициите на Орфизма по тези земи за здраве, дълголетие и преживявания. Сътрудничеството с Института по хранителни технологии в Пловдив и изследванията на проф. Аргир Хаджихристов за Среднородопския феномен на дълголетието е в основата на уникалния туристически продукт  „Уелнес за всеки“. Неговото адаптиране към съвременния начин на живот се осъществява от Международен Научен съвет към акционерното дружество. Използват се постиженията на американски, руски и немски учени, съчетавани с Орфеевите мистерии и други културни преживявания.

Към 30.09.2007 г. „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД обединява и управлява бизнеса на дружества с 40-годишна история:

–    „Иновационен фонд за здраве и дълголетие” АД – гр. Смолян,

–    „Юндола 21” АД – гр. Велинград,

–    „Център за здраве и дълголетие „Орфей” АД – гр. Смолян, чийто активи са включени в капитала на АД.

Визия на Дружеството

Членството на България в Европейския съюз ускорява разгръщането на икономическия й потенциал и подобрява доходите на населението. Повишаващата се покупателна способност ще увеличи търсенето на туристически продукти и услуги. „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД желае да се утвърди като иновативна фирма в сферата на уелнес услугите, нова ниша на туристическия пазар.

Мисия на Дружеството

Уелнес е една от мега-тенденциите в развитието на туризма по света, която навлиза и в България, „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД счита, че тази ниша на туристическия пазар открива изключително интересни възможности за инвестиции с висока възвращаемост, което ще способства за увеличаване на пазарната стойност на акционерния капитал. Дружеството има базова туристическа програма под работното наименование „Уелнес за всеки”. Тя е основана на Родопския феномен за здраве и дълголетие и орфизма. По своята същност този продукт е уникален и конкурентоспособен. Гаранция за осъществяване на бизнес-идеята е изградения бизнес-модел на основата на създадената бизнес-мрежа, която съчетава принципите на икономическата кооперация с принципите на дигиталната икономика и нов метод за управление на човешките ресурси.

Цели на Дружеството

Дружеството ще формира солидна база от клиенти вътре в страната, както и чужди туристи, използвайки българската диаспора по света чрез създаване на клубна атмосфера. Това са клиенти, които се интересуват от уелнес туристически продукти и услуги за укрепване на здравето, преодоляване на стреса от ежедневието и прилагане принципите на природосъобразен начин на живот. То ще бъде съчетано с нов тип културни преживявания, развлечения, орфически мистерии и опознаване на свещената планина Родопи. Предвижда се Дружеството да предоставя своя базисен уелнес-продукт в различни негови модификации през 2010 г. на 20 000 – 25 000 души годишно, а също така  формира доходи от продажбата му по линията на франчайзинга.

В пазарната ниша на уелнеса Дружеството ще търси висок пазарен дял по пътя на диференциацията, профилирането чрез иновативности в определена степен с уникалност на своите продукти и услуги, както и на своя бизнес-модел и на своята бизнес-мрежа.

Ценностна система на Дружеството 

От самото си учредяване Дружеството развива своя корпоративна култура, основаваща се на следната ценностна система:

  • висока степен на задоволяване на потребностите на клиентите и създаване на клубна атмосфера за желаещите здравословен начин на живот;
  • честност и почтеност по отношение на клиенти, бизнес-партьори, конкуренти и др.; Дружеството желае да изгради висока репутация в условията на честна конкуренция;
  • развитие на персонала в духа на идентификация с визията и целите на Дружеството и на социалната отговорност;
  • високи професионални стандарти и етични норми на поведение за работещите в Дружеството;
  • иновативност като същност на съществуването и стопанското поведение на Дружеството, проявяващо се в предлаганите уникални продукти и услуги, в бизнес-модела, в бизнес-мрежата и проектната работа като основна форма в организационния процес;
  • филантропия  чрез спонсориране на мероприятия във връзка със съхраняването на духовното и културно наследство на Родопите съвместно с фондация „Родопски форум“

Утвърждаването на корпоративната култура е не само изключително важна предпоставка за разгръщане на потенциала на хуманния капитал, но и за целенасочена и ефективна работа с клиентите. Това в крайна сметка способства не само за положителен имидж на Дружеството, но за утвърждаването на търговската марка „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес”.

Стратегия на Дружеството 

Анализът на макроикономическата среда (външен анализ) показва, че уелнесът се утвърждава като един от водещите сектори на туристическия пазар в България. Анализът на Дружеството (вътрешен анализ) с помощта на SWOT – анализа, както и на всичките фази на процеса на създаването на новата стойност от зараждане на идеята за нов продукт до нейната реализация доказва, че  „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД разполага с необходимия потенциал за реализация на бизнес-идеята.

В основата на стратегията за реализация на бизнес-идеята е оптимизиране на функционирането на бизнес-мрежата „Орфей Клуб Уелнес” с цел осигуряване на висока степен на иновация на предлаганите продукти и услуги и вследствие на това на висока конкурентоспособност, както и на последователно провеждане на политика на изграждане на дълговременни отношения с клиентите, на формиране на солиден, постоянен контингент от клиенти.

Дружеството разглежда себе си като стопанска структура, чийто икономически успех зависи от  пазарния успех на предлаганите иновации и тяхното смесване с информационните технологии, социалните мрежи и онлайн продажбите чрез Конгломерат от сайтове.

 

2014 г.      СД на „Орфей клуб уелнес“ АД

гр. Пловдив

Права на акционерите